Ulgi na dzieci w 2015 r.

10-02-2015

Ulga na dzieci

Już od 1 stycznia 2015 roku korzystamy z ulgi na dzieci na nowych, korzystniejszych zasadach. Ulga jest teraz większa i bardziej dostępna dla rodzin wielodzietnych.

Nowe rozwiązania w zakresie zwrotu, jak i podwyższenia ulgi na dzieci obowiązują już w rozliczeniu za 2014 r. To oznacza, że rodziny wychowujące dzieci uzyskają dodatkowe wsparcie finansowe już podczas tegorocznego rozliczenia (rozliczenie PIT za 2014 r.). Ponadto rodziny wielodzietnie, które rozliczą się elektronicznie, szybciej otrzymają zwrot podatku (w ciągu 30 dni).

W celu dalszego wsparcia rodzin wielodzietnych, ulgi na trzecie i kolejne dziecko zostały zwiększone o 20 proc. (ulga na trzecie dziecko wzrosła z 1.668 zł do 2.000 zł, a na czwarte i kolejne dziecko wzrosła z 2.224 zł do 2.700 zł)

Do tej pory część podatników nie miała możliwości odliczenia ulgi w pełnej wysokości z uwagi na niski dochód i w konsekwencji niski podatek. Nowe rozwiązanie umożliwia wykorzystanie tej ulgi w pełnej wysokości. Jest to realizowane poprzez zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi, przy czym zwrot nie może przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu.

Kto może skorzystać z ulgi?

Z ulgi prorodzinnej mogą korzystać rodzice, opiekunowie prawni oraz rodziny zastępcze, którzy składają roczne zeznanie PIT-36 lub PIT-37 i rozliczają się według skali podatkowej.

Ulga przysługuje na dzieci małoletnie (do 18 roku życia) oraz na pełnoletnie bez względu czy otrzymują zasiłek albo rentę socjalną lub rodzinną.

Dochód uzyskany przez dziecko małoletnie nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do ulgi. Zatem rodzice i opiekunowie korzystają z odliczenia również w przypadku, gdy niepełnoletnie dziecko w roku podatkowym uzyskało dochód przekraczający kwotę 3.089 zł.

Z ulgi mogą korzystać także osoby wychowujące pełnoletnie dzieci (do 25 roku życia), pod warunkiem, że dzieci te:

 • uczą się lub studiują (także za granicą),
 • w roku podatkowym nie uzyskały dochodu przekraczającego kwotę 3.089 zł (do dochodu nie jest wliczana renta rodzinna).

Ile wynosi ulga na dzieci?

Ulga  na dzieci wynosi:

 • na pierwsze dziecko po 92,67 zł miesięcznie (1.112,04 zł rocznie),
 • na drugie dziecko po 92,67 zł miesięcznie (1.112,04 zł rocznie),
 • na trzecie dziecko 166,67 zł miesięcznie (2.000,04 zł rocznie),
 • na czwarte i każde kolejne dziecko po 225,00 zł miesięcznie (2.700,00 zł rocznie).

Jeśli wychowujemy dwójkę lub więcej dzieci, wysokość uzyskanego przez nas dochodu w roku podatkowym nie ma znaczenia.

Natomiast osoby wychowujące jedno dziecko obowiązuje limit dochodu. W tym przypadku odliczenie przysługuje pod warunkiem, że roczne dochody rodzica nie będącego w związku małżeńskim nie przekroczyły 56 tys. zł.

W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim limit dotyczy łącznych dochodów małżonków i wynosi 112 tys. zł. Taki sam limit dotyczy osób samotnie wychowujących dzieci.   

Jak skorzystać z ulgi?

Aby skorzystać z ulgi prorodzinnej należy wypełnić PIT-36 lub PIT-37, wraz z załącznikiem PIT/O, w którym podajemy między innymi numery PESEL dzieci. Podatnik, który chce otrzymać przysługującą kwotę niewykorzystanej ulgi na dzieci za 2014 r.  dodatkowo składa formularz PIT/UZ.

Wspólne rozliczenie małżonków

Możliwość wspólnego opodatkowania dochodów małżonków polega na tym, że podatek ustalany jest od połowy wspólnych dochodów małżonków. Obliczony w ten sposób podatek jest następnie podwajany. Z tej ulgi można również skorzystać w sytuacji, gdy jeden z małżonków nie osiąga żadnych dochodów. To oznacza wsparcie rodzin, w których jeden z małżonków nie pracuje zawodowo na przykład  w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem.

Osoby samotnie wychowujące dzieci

W przypadku osoby samotnie wychowującej dzieci preferencja polega na tym, że podatek określa się w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci (z tej instytucji może skorzystać rodzic lub opiekun prawny, będący panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci).

Dochody zwolnione z podatku 

Zwolnienie z podatku powoduje, iż dane świadczenie  jest traktowane w sposób szczególny i wypłacane jest w całości, bez potrącenia podatku dochodowego.  Do zwolnionych od podatku świadczeń otrzymywanych na dzieci lub innych członków rodziny należą m. in.:

 • świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów, świadczenia otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów oraz zasiłki porodowe,
 • zasiłki z tytułu urodzenia dziecka, wypłacane z funduszów związków zawodowych.
 • pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych,
 • zwrot kosztów z tytułu opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, pomoc materialna dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia,
 • stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje prowadzące działalność w sferze  pożytku publicznego do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3.800 zł,
 • dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18.

 

Materiały pochodzą ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.